דוגמאות לכתבי התחייבות

amit a עמית הוראה א

amit b עמית הוראה ב

dr aדוקטורנט תקופה ראשונה

dr bדוקטורנט תקופה שניה 

makbilמסלול מקביל