דוגמאות לכתבי התחייבות

amit a עמית הוראה א

amit bעמית הוראה ב

dr a דוקטורנט תקופה ראשונה

dr bדוקטורנט תקופה שניה

makbil מסלול מקביל