מסלולי העסקה של חברי הארגון – תנאים וזכויות

http://www.zutar.org/wp-content/uploads/2020/01/יש-שישה-מסלולי-העסקה-3.docx

תנאי ההעסקה של חברי הסגל האקדמי הזוטר נגזרים מהחוקמצווי הרחבה ומהסכמי השכר הקיבוציים. עיקר תנאי ההעסקה של תלמידי מחקר המועסקים בהוראה (דוקטורנטים) ועוזרי הוראה (מסטרנטים ותלמידים לתואר ראשון) מעוגנים בהסכם קיבוצי משנת 20002008,  עיקר תנאי העסקתם של עמיתי הוראה מעוגנים בהסכם הקיבוצי משנת 2008, ובנספח המקומי. גובה השכר מעודכן לפי טבלאות ות”ת המעודכנות מעת לעת בצמוד לשכר הסגל האקדמי הבכיר.

 א. עמיתי הוראה

כל אדם שהאוניברסיטה מעסיקה בתפקידי הוראה, תרגול והדרכה אקדמאיים, שאינו בעל משרה כסגל בכיר, אינו סטודנט באוניברסיטה, ואינו בעל הכנסה גבוהה מחוץ לאוניברסיטה (175% השכר הממוצע במשק, בחישוב שנתי), יועסק כעמית הוראה.

דרגות:
עמית הוראה רמה 1 – בעל תואר ראשון.
עמית הוראה רמה א’ – בעל תואר שני ומעלה או בעל כישורים מקצועיים מקבילים.
עמית הוראה רמה ב’ – בעל תואר דוקטור או או בעל כישורים מקצועיים מקבילים.

תוקף המינוי:
תוקף המינוי הוא ל-12 חודשים בשנה עבור עבודה בשני סמסטרים, 6 חודשים עבור עבודה בסמסטר אחד.

דוגמא לכתב התחייבות לעמית הוראה א: – כתב התחייבות  א

דוגמא לכתב התחייבות לעמית הוראה ב: כתב התחייבות  ב 

היקף משרה:
משרה מלאה של עמית הוראה היא של 27.5 שעות שבועיות.
שעת הוראה שווה 2.75 שעות (לא יותר מ- 10 שעות למשרה מלאה).

חופשה:
עמית הוראה זכאי לימי החופשה בחופשות הלימודים שבין הסמסטרים.

קרן פנסיה:
6.5% על חשבון המעביד ו- 6% על חשבון העובד\ת. מלוא פיצויי הפיטורין מופרשים לקרן הפנסיה.

קרן השתלמות:
עמית הוראה זכאי לקרן השתלמות.(7.5% חלק המעביד ו- 2.5% חלק העובד)

החזר הוצאות נסיעה:
לפי דיווח לחשב השכר שיש לעשות דרך היחידה.

קצובת קשרי מדע לצורך נסיעה לכנסים:
עד סכום של 2500$ לשנה.

הצעות מחקר
עמיתי הוראה רשאים להגיש הצעות מחקר בחסות האוניברסיטה לקרנות חיצוניות. החל משנת הלימודים תשע”ג, יתאפשר לעמיתי הוראה המועסקים במוסד לפחות 5 שנים, והם בעלי תואר דוקטור להגיש הצעות מחקר גם לקרנות פנימיות.

תוספת ותק:
1 שנת ותק על כל שנת עבודה באוניברסיטה לפני קבלת התואר הראשון.
1 שנת ותק על כל שנה מקבלת התואר הראשון. 1.5 שנת ותק על כל שנה מאז קבלת התואר השני. 1 שנה על כל שנת שירות סדיר בצה”ל.

לתנאי העסקה מלאים ראו הסכם השכר משנת 2008. לצפיה בתקנון תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה.

ב. אסיסטנט (א’ + ב’) – הלומדים לתואר דוקטור ומועסקים בהוראה

תקן “אסיסטנט” הנו צורת ההעסקה היחידה של סטודנטים לתואר שלישי הלומדים באוניברסיטה ומועסקים בהוראה ובסיוע להוראה בקורסים הניתנים במסגרת התקציב הרגיל.

תוקף המינוי:
תוקף המינוי הוא ל- 12 חודשים בשנה עבור עבודה בשני סמסטרים או 6 חודשים עבור עבודה בסמסטר אחד.

דוגמא לכתב התחייבות תקופה ראשונה: תקופה ראשונה

דוגמא לכתב התחייבות תקופה שניה: תקופה שניה

היקף משרה:
משרה מלאה של תלמ”ח היא של 22 שעות שבועיות.
שעת הוראה שווה 2.75 שעות (לא יותר מ-8 שעות הוראה שבועיות)

חופשה:
זכאי לימי החופשה בחופשות הלימודים שבין הסמסטרים.

קרן פנסיה:
6.5% על חשבון המעביד ו- 6% על חשבון העובד\ת. מלוא פיצויי הפיטורין מופרשים לקרן הפנסיה.

קרן השתלמות:
2.5% חלק העובד ו- 7.5% חלק המעביד

החזר הוצאות נסיעה:
לפי דיווח לחשב השכר שיש לעשות דרך היחידה.

זכויות אקדמיות – קרן “קשרי מדע”:
מיועדת לנסיעות לחו”ל ומחושבת בהתאם למינוי ולהיקף המשרה.
כמו כן, בתום המינוי ניתן לפדות קרן שלא נוצלה, בניכוי מס.
לצפיה בנוהל קרן קשרי מדע.

תוספת ותק:
שנת ותק על כל שנה מקבלת התואר הראשון. 1.5 שנות ותק על כל שנה מאז קבלת התואר השני. שנת ותק על כל שנת שירות סדיר בצה”ל.

ג. עוזרי הוראה

תקן “עוזר הוראה” מיועד לתלמידים הלומדים לקראת תואר ראשון או שני באוניברסיטה

שלושה דירוגים:

עוזר הוראה 100 – תלמידים לתואר שני המועסקים בהוראה פרונטלית ומעבדה.

עוזר הוראה 200 – תלמידים לתואר שני המועסקים בבדיקת תרגילים או תלמידים לתואר ראשון המועסקים בהוראה פרונטלית ומעבדה.

עוזר הוראה 300 – תלמידים לתואר ראשון המועסקים בבדיקת תרגילים.

תוקף המינוי:
תוקף המינוי הוא ל-12 חודשים בשנה עבור עבודה בשני סמסטרים, 6 חודשים עבור עבודה בסמסטר אחד.
עוזרי הוראה המועסקים גם במהלך סמסטר קיץ צריכים לקבל כתב מינוי נוסף

היקף משרה:

לתלמידים לתואר שני – היקף משרה מלאה הוא 8 שעות הוראה פרונטליות או 11 שעות הדרכה במעבדה.

סך השעות השבועיות (כולל ההוראה עצמה, מענה לסטודנטים, שעות קבלה וכו’) הוא 22 שעות שבועיות למשרה מלאה

לתלמידים לתואר ראשון – היקף משרה מלאה הוא 8 שעות הוראה פרונטלית או 11 שעות הדרכה במעבדה.

סך השעות השבועיות (כולל ההוראה עצמה, מענה לסטודנטים, שעות קבלה וכו’) הוא 32 שעות שבועיות למשרה מלאה או 32 שעות של בדיקת תרגילים

חופשה:
עוזרי הוראה זכאי לימי החופשה בחופשות הלימודים שבין הסמסטרים.

קרן פנסיה:
6.5% על חשבון המעביד ו- 6% על חשבון העובד. מלוא פיצויי הפיטורין מופרשים לקרן הפנסיה.

קרן השתלמות:
עוזרי הוראה זכאים לקרן השתלמות. (7.5% חלק המעביד ו- 2.5% חלק העובד)

תוספת וותק:
שנת וותק עבור כל שנת שירות סדיר בצה”ל, וכן עבור כל שנת עבודה כעוזר הוראה + שנת וותק (לדוגמה: תוספת הוותק של עוזר הוראה שהועסק שנה אחת ושירת 3 שנים בשירות סדיר תהיה 5 שנים).

ד. מורים מן החוץ

תקן “מורה מן החוץ” מיועד להעסקת מורים אשר הכנסתם ממקום עבודה שאינו במערכת ההשכלה הגבוהה, הינו למעלה מ- 175% מהשכר הממוצע במשק (עבור פנסיונרים: למעלה מ- 100%), לחברי סגל אקדמי או מנהלי בתעסוקה נוספת מעבר למשרה מלאה.

דרגות:
מורה מן החוץ רמה 1 – בעל תואר ראשון.
מורה מן החוץ רמה א’ – בעל תואר שני ומעלה ובעל כישורים מקצועיים מקבילים.
מורים מן החוץ רמות ב’, ו-ג’ – בעלי תואר דוקטור.

תוקף המינוי:
תוקף המינוי עבור מורה מן החוץ, הוא ל- 8 חודשים בשנה עבור עבודה בשני סמסטרים, 4 חודשים עבור סמסטר אחד.

היקף משרה:
היקף משרתם של מורים מן החוץ נקבע על פי מפתח של יחידות הוראה. יחידת הוראה שווה שעת הוראה.

חופשה:
מורה מן החוץ זכאי לימי החופשה בחופשות הלימודים שבין הסמסטרים.

הפרשה לפנסיה:
על פי הוראות צו ההרחבה של משרד התמ”ת, החל מינואר 2008 מפרישה האוניברסיטה לקרן פנסיה בהשתתפות שווה של העובד, האוניברסיטה ועל חשבון פיצויי הפיטורין. הפרשה זו תגדל בהדרגה עד ל-17.5% בשנת 2014.

קרן השתלמות, וקרן קשרי מדע:
אין

הצעות מחקר
מורים מן החוץ רשאים להגיש הצעות מחקר בחסות האוניברסיטה לקרנות חיצוניות. החל משנת הלימודים תשע”ג, יתאפשר למורים מן החוץ המועסקים במוסד לפחות 5 שנים, והם בעלי תואר דוקטור להגיש הצעות מחקר גם לקרנות פנימיות.

החזר הוצאות נסיעה:

לפי דיווח לחשב השכר שיש לעשות דרך היחידה.

תוספת וותק:
אין.