כתב התחייבות להעסקה ארוכת טווח

כתב התחייבות לדוקטורנטים תשע”ה

החל מסמסטר ב’ תשע”ד שונה נוסח כתב ההתחייבות בהסכמה עם הארגון.

מצ”ב נוסח כתב התחייבות חדש:

התחייבות Dr

מתוך מכתב ועד ראשי האוניברסטאות (ור”ה) “בטחון תעסוקתי” מתאריך 17/3/2012

במסגרת הסכמי השכר האחרונים גובשו הסדרים לשיפור הביטחון התעסוקתי של חברי הארגון. החל משנת הלימודים תשע”ג ינהגו הכללים הבאים:

עמיתי הוראה ב’

עמית הוראה ב’, שהאוניברסיטה תבקש את העסקתו, יקבל כתב התחייבות לתקופה של שנתיים, אם לימד בהיקף מצטבר של לפחות 12 שעות סמסטריאליות במהלך שנתיים או שלוש שנים אחרונות שקדמו להוצאת כתב ההתחייבות ביחידה האקדמית, או שלימד לפחות קורס אחד בשנה במהלך 5 שנים מתוך 6 השנים שקדמו להוצאת כתב ההתחייבות ביחידה אקדמית מסוימת.

הסתיימה תקופת השנתיים הנ”ל (להלן התקופה הראשונה) וביקשה היחידה האקדמית להמשיך להעסיקו, תעניק היחידה האקדמית כתב התחייבות לתקופה של 3 עד 5 שנים וכך הלאה.

האוניברסיטה תוכל להפסיק מינוי של עמית הוראה ב’ במהלך תקופת כתב התחייבות רק בתנאים המוגדרים להלן:
(1) ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו;
(2) אי פתיחת קורס בגין מספר נמוך ממספר סף של תלמידים;
(3) הוחלט שחבר סגל אקדמי בכיר ילמד את הקורס לטווח של שנתיים לפחות;
(4) ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה;
(5) בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון המשמעת באוניברסיטה; מעבר עמית ההוראה לדרוג אחר;
(6) צמצום הנובע מאיחוד מופעים מרובים של קורס/תרגול (תינתן עדיפות לאי סיום המינוי לפי קריטריון וותק והתחייבות).
(7) המועמד הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, תשס”ד – 2004.
(8) סגירת היחידה או התוכנית.

במקרה שההפסקה הינה בשל סעיפים (4), (5) ו – (6),  יפקע כתב ההתחייבות.
במקרה של אי קיום קורס לפי סעיף (1), (2) ו – (7) לעיל, תינתן עדיפות לשיבוץ בהוראה באותו קורס במועד מאוחר יותר.
היה וההפסקה הינה בשל סעיפים (1), (2), (3) ו – (7) לעיל, יעשה המוסד מאמץ לשבץ בקורס חליפי.

עמיתי הוראה 1 ו- א.’.

עמית הוראה 1 או א’  שהאוניברסיטה תבקש את העסקתו, יקבל כתב התחייבות לתקופה של שנתיים אם לימד במוסד ברציפות במהלך חמש השנים (כולל תקופת חל”ת) האחרונות שקדמו להוצאת כתב ההתחייבות ביחידה האקדמית בהיקף של 30% משרה ומעלה. הסתיימה תקופת השנתיים הנ”ל (להלן התקופה הראשונה) וביקשה היחידה האקדמית להמשיך להעסיקו, תעניק היחידה כתב התחייבות לתקופה של שנתיים עד ארבע שנים וכך הלאה.

האוניברסיטה תוכל להפסיק מינוי גם במהלך תקופת כתב התחייבות רק בתנאים המוגדרים להלן:
(1) ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו;
(2) אי פתיחת קורס בגין מספר נמוך ממספר סף של תלמידים בהתאם להחלטת כל מוסד (כל מוסד יעביר לארגון מעת לעת את מדיניות המוסד ביחס למינימום מספר התלמידים לתואר ראשון ושני);
(3) הוחלט שחבר סגל אקדמי בכיר ילמד את הקורס לטווח של שנתיים לפחות;
(4) ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה;
(5) בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון המשמעת באוניברסיטה;
(6) מעבר לדרוג אחר;
(7) צמצום הנובע מאיחוד מופעים מרובים של קורס/תרגול (תינתן עדיפות לאי סיום המינוי לפי קריטריון וותק והתחייבות).
(8) המועמד הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, תשס”ד – 2004.
(9) סגירת היחידה או התוכנית.

במקרה שההפסקה הינה בשל סעיפים (4), (5) ו – (6) לעיל, יפקע כתב ההתחייבות.
במקרה של אי קיום קורס לפי סעיף (1), (2) ו – (7) לעיל, תינתן עדיפות לשיבוץ בהוראה באותו קורס במועד מאוחר יותר.
היה וההפסקה הינה בשל סעיפים (1), (2), (3) ו – (7) לעיל, יעשה המוסד מאמץ לשבץ בקורס חליפי.

מורים מן החוץ

ועדה שהמוסד יקים לצורך זה, תדון בבקשתו של מורה מן החוץ, שהועסק לאורך שנים בהוראה בקורסים לתארים אקדמיים רגילים, להעסקה לטווח ארוך על-פי כתב התחייבות.

עמיתי הוראה ב’ (“העשור האבוד”)

עמית הוראה ב’ העומד בתנאים המצטברים הבאים:
(1) בעל תואר שלישי, אשר קיבל את התואר השלישי בין שנת 1999 לשנת 2007 (כולל).
(2) אין לו משרה עיקרית במקום אחר מחוץ לאותו מוסד בהיקף של 50% ומעלה (מובהר כי לצורך זה העסקה כממ”ה במוסדות אחרים, אינה נחשבת כמשרה עיקרית)
(3) היה לו מינוי ראשון באותו מוסד כבעל תואר דוקטור’ לפני שנת 2007, והועסק מאז קבלת המינוי כאמור ועד שנת 2009 (כולל) בכל שנה אקדמית, למעט תקופות של השתלמות בתר – דוקטורט.
(4) קיים לאורך השנים הנ”ל פעילות מחקרית מוכחת (כגון: פרסומים, השתתפות פעילה בכנסים).
(5) השתלם כפוסט דוקטורט (רלבנטי רק לתחומים בהם דרישה זו קיימת).
(6) היה ראוי לדעת המוסד להישקל למינוי לסגל האקדמי הבכיר.
(7) פעיל בהוראה ובמחקר גם בשנים תש”ע – תשע”ב.

א. אם הועסק בשנים תשע”א ו – תשע”ב במכלול המינויים שלו כעמית הוראה ב’ ו/או כמורה מן החוץ ב’, בלפחות 50% משרה במוסד יקבל הצעה לביטחון תעסוקתי ארוך טווח, כלהלן:

(1) במחלקות בהן ניתן לקלוט חברי סגל במסלול המקביל הבכיר, והמועמד עונה לקריטריונים הנדרשים לקבלת מינוי זה, קליטתו כמורה במסלול המקביל הבכיר, בתנאי מסלול זה, תובא לדיון בוועדת המינויים בכפוף לתקנון המינויים החל במוסד על המסלול המקביל וליתר התנאים החלים על המורים במסלול המקביל.
(2) היה ולא תתאפשר קליטה במסגרת המסלול המקביל, יועסק המועמד בהסכם העסקה אישי, אחיד, שתנאיו יסוכמו עם הארגון, על בסיס תנאי העסקה במסלול עמית הוראה ב’, ללא הגבלת זמן, בהיקף של העסקתו בתוכניות התקניות ולא פחות מ – 40% משרה, עם אפשרות לסיום העסקה בתנאים שלהלן:
(1) ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום העסקה ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה;
(2) בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון המשמעת באוניברסיטה;
(3) מעבר המועמד לדרוג אחר;
(4) המועמד הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, תשס”ד – 2004.
(5) סגירת היחידה או התוכנית.

ב. אם  אם הועסק בשנים תשע”א ו – תשע”ב במכלול המינויים שלו כעמית הוראה ב’ ו/או כמורה מן החוץ ב’, בפחות מ – 50% משרה יוצע לו הסכם אישי, אחיד, על בסיס מסלול עמית הוראה ב’ למשך 10 שנים, בהיקף מוגדר מראש, עם אפשרות לסיום העסקה בתנאים שלהלן:
(1) ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום העסקה ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה;
(2) בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון המשמעת באוניברסיטה;
(3) מעבר המועמד לדרוג אחר;
(4) המועמד הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, תשס”ד – 2004.
(5) סגירת היחידה או התוכנית.

תוכניות חוץ תקציביות, סגורות ומותנות

ההוראות דלעיל אינן חלות על העסקה בתוכניות שאינן תוכניות תקניות (תוכניות חוץ תקציביות, תוכניות בתקציבים סגורים ובתקציבים מותנים). בתוכניות שאינן תקניות יחולו ההוראות שלהלן:

במקרה של אי קיום קורס מסיבות של: (1) ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו (2) אי פתיחת קורס בגין מספר נמוך ממספר סף של תלמידים בהתאם להחלטת כל מוסד ו – (3) צמצום הנובע מאיחוד מופעים מרובים של קורס/תרגול (לעניין זה תינתן עדיפות במסגרת הצמצום לאי סיום ההעסקה לפי קריטריון ותק) – תינתן עדיפות לשיבוץ בהוראה באותו קורס במועד מאוחר יותר.

היה והמוסד יפסיק את העסקתו של חבר סגל בתוכניות שאינן תוכניות תקניות כנ”ל מסיבות של: (1) ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו (2) אי פתיחת קורס בגין מספר נמוך ממספר סף של תלמידים בהתאם להחלטת כל מוסד (3) הוחלט שחבר סגל אקדמי בכיר ילמד את הקורס לטווח של שנתיים לפחות ו – (4) צמצום הנובע מאיחוד מופעים מרובים של קורס/תרגול (לעניין זה תינתן עדיפות במסגרת הצמצום לאי סיום ההעסקה לפי קריטריון ותק) – יעשה המוסד מאמץ לשבצו בקורס חליפי.

חל”ת
חבר סגל אקדמי זוטר, שניתן לו כתב התחייבות לתקופה של שנתיים לפחות, יכול באישור האוניברסיטה לצאת לתקופת חל”ת של סמסטר אחד או שניים במהלך תקופת ההתחייבות.