תקנון בחירות להנהגת הארגון

מתוך תקנון הארגון:

בחירות למוסדות הארגון
40 ) בבחירות כלליות יבחרו חברי ועד הארגון, חברי ועדת ביקורת, יו”ר הארגון וסיו”ר
הארגון.
41 ) מועד קיום בחירות כלליות:
א. בחירות כלליות רגילות יתקיימו אחת לשנת לימודים, בזמן קיום הלימודים לפי
לוח השנה האקדמי של האוניברסיטה. מועד בחירות ייקבע על ידי הועד.
ב. בחירות כלליות מיוחדות יתקיימו בשל אחד או יותר מהטעמים הבאים, ולא
יאוחר משלושה חודשים לאחר שארע:
האסיפה הכללית החליטה לקיים בחירות חדשות באסיפה שסעיף זה על . i
סדר יומה. באותו מועד האסיפה הכללית תמנה ועד זמני מקרב חבריה
שיכהן עד למועד הבחירות וכן תמנה ועדת בחירות. חברי הועד המכהן יהיו
רשאים להתמנות לחברי הועד הזמני, אך לא לחברי ועדת הבחירות.
ועד הארגון מונה פחות מחמישה חברים. . ii
42 ) אופן קיום בחירות כלליות:
א. לאחר קבלת ההחלטה על בחירות, הועד ימנה שני חברי ועדת בחירות, שאינם
מועסקים על ידי הארגון, ושאינם מועמדים לאף תפקיד בבחירות. בסעיף זה
“חברים” – חברי ארגון בפועל או חברי ארגון שכיהנו בתפקיד נבחר בארגון
בעבר או כשכירים בו.
ב. הבחירות ייערכו באסיפה הכללית, בבחירות בקלפי או בבחירות אלקטרוניות,
בהתאם להחלטה של האסיפה הכללית.
ג. ועדת הבחירות תשלח הודעה לכל חברי הארגון, לפחות 30 יום מראש, על
מועד הבחירות ואופן קיומן, ותזמין את חברי הארגון להגיש מועמדות
לתפקידים השונים.
ד. ועדת הבחירות תפקח על הליך הבחירות, תוודא את קיומן התקין, ובסופן
תודיע על התוצאות לחברי הארגון.
ה. מצא מי מחברי ועדת הבחירות ליקויים בהליך הבחירות, ידווח עליהם לועדת
הביקורת. מצאה ועדת הביקורת כי יש ממש בליקויים, תכונס אסיפה כללית
שתהיה מוסמכת להודיע על ביטול הבחירות ועריכתן מחדש.
43 ) נבחר חבר ארגון לתפקיד, ויחסי העבודה ו/או לימודיו הסתיימו בזמן כהונתו, ימשיך
למלא את תפקידו עד לתום הכהונה, אלא אם החליטה האסיפה הכללית אחרת לאחר
שנתנה הזדמנות להשמיע עמדתו, לרבות בכתב אם נבצר ממנו להגיע לאסיפה.