פיצוי על ביטול קורס/קבוצה

קורה שחבר סגל משובץ ללמד קורס או קבוצה מסוימים, והשיבוץ מבוטל בסופו של דבר. במקרה כזה, חבר הסגל עשוי להיות זכאי לפיצוי מיוחד, כתלות במועד ההודעה על הביטול:

הודעה יותר מחודש לפני תחילת הסמסטר (בסמסטר א, לפני ה-15/9): אין פיצוי מיוחד

הודעה חודש או פחות לפני פתיחת הסמסטר (בסמסטר א, מה-15/9) ועד חודש לאחר לאחר פתיחת הסמסטר: ישולם פיצוי בגובה חודש משכורת בגין הקורס/קבוצה שבוטלו.

הודעה יותר מחודש לאחר פתיחת הסמסטר: ישולם פיצוי בגובה חודשיים משכורת בגין הקורס/קבוצה שבוטלו.

בנוסף, משולם לחבר הסגל השכר עבור התקופה שמתחילת המינוי עד למועד ההודעה על הביטול (בסמסטר א – תחילת המינוי ב-1.10, בסמסטר ב – 1.4 למי שהועסקו גם בסמסטר א ו-1.3 למועסקים רק בסמסטר ב).

הפיצוי הוא בנוסף לכל זכות המגיעה לעובד לפי דין. לדוגמה, אם ביטול הקורס הוביל לסיום העסקה, חבר הסגל זכאי גם לתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק.

שימו לב: הזכאות לפיצוי אינה מותנית בכך שכבר קיבלתם כתב מינוי לסמסטר. די בכך שהובטח לכם שתעבדו בקורס מסוים, והשיבוץ בוטל.

כיצד משולם הפיצוי בפועל?

הפיצוי משולם בכך שהשכר עבור הקורס שבוטל ממשיך להיות משולם בתקופה שלאחר הודעת הביטול. תקופת המשך התשלום היא בהתאם למוסבר למעלה.

דוגמה: חבר סגל הועסק בשנת לימודים מסוימת בשני הסמסטרים. סמסטר ב התחיל ב-4/3. קורס שחבר סגל שובץ ללמד בסמסטר זה בוטל בשל מיעוט נרשמים,  וההודעה על הביטול נמסרה לחבר הסגל ב-15/3, לאחר שבועיים בהם לימד את הקורס. תקופת המינוי בסמסטר ב מתחילה בחודש אפריל (למי שהועסק גם בסמסטר א). חבר הסגל זכאי לשכר חודש אפריל כפיצוי ובנוסף לכך שכר עבור השבועיים בהם לימד. לכן, תשולם לחבר הסגל משכורת מלאה בחודש אפריל ומחצית ממשכורת חודש מאי.

הפיצוי הוא אחד מההישגים הרבים של ההסכם הקיבוצי משנת 2012.