העסקה לפי שעות

העסקה שעתית לסגל זוטר אפשרית רק במקרים מסוימים, על פי ההסכם קיבוצי להעסקה שעתית
העסקה לפי שעות הינה לפי הקריטריונים הבאים:

החזרי נסיעות לעובדים לפי שכר שעתי:
 הוצאות נסיעה בשעור של חצי מעלות חופשי חודשי, בכל אחד מחודשי העסקתו של העובד, ללא תלות בהיקף שעות העסקתו בפועל.
ככל שתשלום זה לא  משקף בפועל את הוצאות הנסיעה של העובד, הוא יוכל להגיש טופס הצהרה על הוצאות נסיעה ולצרף אליו קבלות על נסיעות שביצע בפועל.
ההחזר לא יעלה, בשום מקרה, על התקרה הקבועה בצו ההרחבה לתשלום הוצאות נסיעה, ולא ישולם בגין יותר מימי העבודה שאושרו על ידי ראש המחלקה.