מידע לאסיסטנטים ומדריכים תשע”ה

אסיסטנטים ומדריכים הינם תלמידים פעילים לתואר שלישי מן-המניין,

העוסקים בהוראה עפ”י הנוהל האקדמי ובהתאם לכללים הנהוגים בכל פקולטה.

היקף העסקה
תלמידים הלומדים לקראת תואר שלישי ומועסקים בהוראה מדורגים
בדרגות אסיסטנט ומדריך בהתאם לצרכי המחלה, לתפוקות ההוראה בפועל ועפ”י היקפי משרה שונים.
דרגות העסקה
אסיסטנט א’
דרגה זו מיועדת לתלמיד מחקר שטרם אושרה הצעת המחקר שלו ו/או טרם עמד בבחינת המועמדות.
אסיסטנט ב’
דרגה זו מיועדת לתלמיד מחקר שעמד בהצלחה בבחינת המועמדות ו/או שהצעת המחקר שלו אושרה. העסקה בדרגה זו תהיה לפחות במשךשנה אחת.
מדריך
דרגה זו מיועדת לתלמיד מחקר שהועסק בדרגת אסיסטנט ב’ במשך שנה אחת לפחות. הדרגה תוענק עפ”י שיקול דעתו של ראש המחלקה ובהתאם להתקדמות התלמיד בעבודת המחקר שלו.
תנאי העסקה למשרה מלאה
דרגה                 שכר חודשי ברוטו*            ש”ש הוראה/תרגול       ש”ש  הדרכה
                        למשרה מלאה (01/12)           פרונטליות (**)          במעבדה (**) 
אסיסטנט א’                8,681 ש”ח                        8                               11
אסיסטנט ב’                9,424 ש”ח                         8                              11
מדריך                      9,866 ש”ח                          8                              11
(*)    לא כולל תשלומי הבראה כולל 3 שנות וותק.
(**)  העסקה זו כוללת הכנת קורס, שעות קבלה, בדיקת תרגילים, בדיקת דו”חות מעבדה, ובחינות, וכן הכנת מעבדות וכתיבת תדריכי מעבדות בתקופת המינוי בהתאם לסוג המינוי.

תקופות המינוי: 

א. לתקופה של 12 חודשים:              החל מיום: 01.10  עד 30.09.

או

ב. לתקופה של 6 חודשים:                החל מיום:  01.10 עד 31.03 – לסמסטר א’.

החל מיום:  01.04 עד 30.09. – לסמסטר ב’.

ג. למועסקים החל מסמסטר ב’ בלבד:            החל מיום: 01.03 עד 31.08.
ד. למועסקים בסמסטר קיץ                          החל מיום: 01.07 עד 30.09.
פירוט הזכויות
קרן  פנסיה מקיפה אישית (חדשה)
ברירת המחדל הינה קרן “מקפת”, אך ניתן לבחור בכל קרן אחרת.
ניכוי מהעובד :                  6% מהמשכורת הקובעת.
הפרשת המעביד : 14.83% מהמשכורת הקובעת (6.5% תגמולים, 8.33%  ע”ח פיצויים).
יש למלא את הטפסים המצורפים לערכה ולצרף צילום תעודת זהות.
לא ניתן לוותר על קרן פנסיה.
קרן  השתלמות (מומלץ מאוד להצטרף)
ברירת המחדל הינה קרן “מקפת השתלמות”, אך ניתן לבחור בכל קרן אחרת.
הפרשות העובד:    2.5% מהמשכורת הקובעת.
הפרשות המעביד:  7.5% מהמשכורת הקובעת.
יש למלא את הטפסים המצורפים לערכה ולצרף צילום תעודת זהות.
אי מילוי הטפסים תשלול זכאותך. לא תתאפשר הצטרפות רטרואקטיבית.
במידה והינך מוותר נא למלא את טופס הוויתור.
חופשה
אסיסטנט ו/או מדריך יהיה זכאי ל- 3.5 שבועות חופשה בגין כל 6 חודשי העסקה באוניברסיטה.
מימוש ימי החופשה יעשה בתקופות פגרה מלימודים שבתוך תקופת המינוי ובכפוף לאישור רמ”ח. החופשה איננה ניתנת לצבירה ו/או לפדיון.
השתתפות בשכר-לימוד
בני משפחתו (בת/בן זוג וילדים) של אסיסטנט ומדריך זכאים ל”פטור” משכ”ל
באוניברסיטה עפ”י היקף משרה (הטבה זו חייבת במס עפ”י החוק). הפטור
ניתן גם לאוניברסיטאות הבאות: האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, הטכניון ומכון ויצמן. עם קבלת אישור מתאים מהיחידה לסגל האקדמי הזוטר. כמו כן, קיים פטור מדמי רישום באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בלבד.
טופס בקשה לפטור משכ”ל באוניברסיטה אחרת ניתן להוריד מאתר האינטרנט של אגף משאבי אנוש, לגבי פטור באוניברסיטת בן-גוריון, אין צורך להגיש בקשה המידע קיים
במערכות הממוחשבות.
קרן קשרי מדע בינלאומיים
אסיסטנט ומדריך זכאים לצבור קרן לקשרי מדע בינלאומיים (קקמ”ב).
קרן זו מיועדת לניצול כל עוד יש לך מינוי פעיל כדוקטורנט באוניברסיטת ב”ג בנגב.
ההקצבה לקרן הינה בהתאם לדרגה והיקף המשרה ומשתנה מפעם לפעם, עפ”י טבלאות
ועדת השכר של ור”ה.  שעור ההקצבה למשרה מלאה: (לפי טבלאות תשע”ב)
אסיסטנט א’        –           1,627 $
אסיסטנט ב’        –           2,338 $
מדריך                –           3,027 $
קרן זו מיועדת ל:
א. כיסוי הוצאות כנסים והשתלמויות בארץ ובחו”ל.
ב. לרישום באגודות מקצועיות.
בקשות יציאה להשתלמות ו/או כנס יש להגיש לועדת השתלמויות באמצעות ובאישורים של ראש המחלקה, הדיקן/מנחה על גבי טפסים המצוייםבאתר האינטרנט של אגף משאבי אנוש בצרוף אסמכתא אקדמית ומתוארכת הרלוונטית לתחום המחקר.
על מנת להשלים במועד את כל הסידורים הכרוכים בטיפול בבקשה, על הבקשות להגיע לוועדה לא יאוחר מחודש לפני היציאה המתוכננת.
ככלל לא תאושר נסיעה להשתלמות בתקופת הלימודים, אלא לצורכי כנס ולתקופה קצרה בלבד.
כפוף להחלטת הוועדה המרכזת מספר 492 מיום 29.04.2001 ומיום 19.11.2004:
“חבר סגל המבקש להשתתף במהלך הסמסטר בכנס מקצועי בארץ או בחו”ל יגיש בקשה לוועדת השתלמויות, אשר אליה יצורף טופס בקשה לביטול יזום של שיעור”.
ככלל יאושרו בקשות בתנאים הבאים בלבד:
•  חבר סגל מציג בעצמו עבודה מדעית בכנס, יו”ר פנל, חבר מערכת Proceeding, חבר וועדה מארגנת
   ו/או כל תפקיד פעיל אחר.
• חבר סגל יעדר לכל היותר שבוע הוראה אחד.
• לא תאושר בכל מקרה יותר מבקשה אחת כזאת לחבר סגל בסמסטר.
• כעקרון לא תאושר היעדרות בזמן בחינות מועד א’.
• כל חריגה מהנ”ל חייבת בבקשה מנומקת מצד חברי הסגל, בהמלצת הרמ”ח ובאישור הדיקן.
יציאתו של חבר הסגל להשתלמות מותנית בהסדר מראש למילוי מקומו בהוראה ובחינות בקורסים אותם הוא מלמד.
הודעה על החלטת הועדה נשלחת אל חבר הסגל על ידי מחלקת סגל אקדמי ועל חבר הסגל לתאם עם מדור מט”ח את ביצוע התשלום.
חבר סגל היוצא לחו”ל יוכל לבטח את עצמו ובני משפחתו הנלווים אליו בביטוח רפואי לתקופת שהותו בחו”ל. מדור מט”ח מתיר לחבר הסגל הקצבה בגבולות ההוצאות הממשיות ולהוצאות האש”ל של ימי השהייה בחו”ל, בכפוף להוראות האוצר.
על חבר הסגל להגיש למדור מט”ח, תוך 30 יום ממועד שובו, דו”ח על הוצאותיו לצרף קבלות.
אם חבר הסגל לא יערוך את ההתחשבנות תהיה האוניברסיטה רשאית לקזז משכרו את הסכומים שקיבל ושבגינם לא נתקבל דו”ח הוצאות מפורט עם הקבלות.
עם סיום תקופת ההעסקה באוניברסיטה ניתן לפדות את הקרן בניכוי מס כחוק.
ביצוע הפדיון נעשה אוטומטית עם סיום ההעסקה.
שינוי פרטים אישיים
חבר סגל שחלו שינויים בפרטיו האישיים כגון: נישואין, העתקת מקום מגוריו וכו’ מתבקש לדווח מיידית למחלקת האם שלו או למתאמת המטפלת בו ביחידה לסגל האקדמי הזוטר.
הערהבמידה והנך מודיע על שינוי כלשהו לאחת היחידות באוניברסיטה, דע כי יתכן שיהיו מערכות אחרות לא מעודכנות.
חופשת לידה
חברת סגל הנמצאת בחודש חמישי להריונה נדרשת לדווח מיידית למזכירת המחלקה ולוודא שהמזכירה מעבירה את המידע למתאמת המתאימה ביחידה לסגל אקדמי זוטר.
חברת סגל שילדה זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות מיום הלידה. בתקופה של 14 שבועות זכאית ברת הסגל לדמי לידה מהביטוח הלאומי. תביעה מביטוח לאומי תתבצע ע”י פניה למדור שכר באוניברסיטת בן גוריון, טל: 6461304.  12 השבועות הנוספים הינם ללא שכר וללא דמי לידה. על חברת הסגל להודיע למדור סגל אקדמי זוטר על מועד חזרתה מחופשת הלידה.
הערה: חל איסור מוחלט על עבודה בתקופת חופשת הלידה.
 
דמי הבראה
אסיסטנטים ומדריכים זכאים לדמי הבראה המשולמים מידי חודש בחודשו.
ביטוח חיים
אסיסטנטים ומדריכים זכאים להצטרף לביטוח חיים ריזיקו קבוצתי.
הביטוח עומד היום על סך של: 153,621 ש”ח. האוניברסיטה מעבירה מידי חודש סכום של  כ-25 ש”ח (סכום המשתנה מעת לעת) ובמקביל מנוכה אותו סכום מהעובד.
וותק
אסיסטנט/מדריך זכאים לתוספת וותק עבור שירות צבאי/לאומי.
כמו כן, זכאים לוותק מתואר ראשון ומתואר שני. וזאת על פי תעודות שיועברו למדור הסגל האקדמי הזוטר על ידי התלמיד.
(את התעודות יש לצרף גם מי שסיים לימודיו באוניברסיטת בן גוריון בנגב).
תשלום הוותק מותנה בהמצאת התעודות למדור סגל אקדמי זוטר.
קצובת נסיעה
דוקטורנטים הגרים בבאר-שבע  יהיו זכאים להחזר הוצאות נסיעה.
חבר סגל שמועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה יהיה זכאי לחופשי-חודשי מלא.
מי שמועסק פחות מחצי משרה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בהתאם למשרתו.
דוקטורנטים הגרים מחוץ לבאר-שבע זכאים להחזר קצובת נסיעה עפ”י דיווח על טופס קצובת נסיעה עפ”י כללי החשב הכללי ובהתאם להיקף המשרה.
חבר סגל המועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה – יהיה זכאי להחזר נסיעות בגין 3 ימים.
חבר סגל המועסק בהיקף של  רבע משרה כולל ועד חצי משרה, יהיה זכאי להחזר נסיעות
בגין 2 ימים. חבר סגל המועסק בהיקף של פחות מרבע משרה, יהיה זכאי להחזר בגין יום אחד בשבוע.
כל האמור לעיל מותנה בהעברת טופס קצובת נסיעה לסגל האקדמי הזוטר.
 
(*) יש לדווח למדור סגל אקדמי זוטר את כתובת המגורים בפועל.
 
חופשת מחלה
אסיסטנט ו/או מדריך יהיה זכאי ל -2.5 ימי מחלה בגין כל חודש של עבודה באוניברסיטה.
ימי המחלה ניתנים לצבירה, במגבלת חוק דמי מחלה, התשל”ו 1976, אך אינם ניתנים לפדיון.
יום לעניין הצבירה יהיה בהתאם להיקף העסקה.
התשלום בגין ימי המחלה יהיה בהתאם להוראות חוק דמי המחלקה, התשל”ו – 1976, ובכפוף להמצאת תעודה רפואית. כל ימי מחלתו של חבר הסגל, שהוא אמור היה לעבוד בהם, יופחתו מימי המחלה הצבורים לזכותו.
 
יש להקפיד על דיווח ימיהיעדרות/אי היעדרות מפאת מחלה או מילואים.
ניתן לדווח עד 6 חודשים רטרואקטיבית.
בנושא זה מצ”ב לערכה לעובד חדש חוברת הנחיות לביצוע הדיווח.
ניתן בכל עת לפנות למדור סגל אקדמי זוטר ולקבל חוברת הנחיות לדיווח.
 
תשלומים רטרואקטיביים
ככלל אין ביצוע תשלומים רטרואקטיביים.
ובמידה וקם הצורך לתשלום רטרואקטיבי, התשלום יבוצע בהתאם להוראות החשב הכללי.