היקף משרה – מורים מן החוץ

מורים מן החוץ מועסקים לפי יחידות הוראה ולא לפי אחוזי משרה.

יחידות הוראה עבור הוראה פרונטלית

כל שעת הרצאה שבועית, לאורך הסמסטר, מקנה יחידת הוראה אחת.

את ערכה של שעת תרגול או הדרכת מעבדה שבועית יכולה היחידה האקדמית לקבוע. לא נהוג לתת פחות מ-0.66 יחידות הוראה לשעה שבועית.

 

שימו לב: ההסכמים הקיבוציים עליהם חתם הארגון קובעים תנאים ברורים בהם ניתן להעסיקכם כמורים מן החוץ.

תוכלו להיעזר בשאלון הבא, כדי לבדוק אם תנאים אלה אכן מתקיימים לגביכם.