היקף משרה עבור עבודה לא-פרונטלית (בדיקת תרגילים ומבחנים וכו’)

חברי סגל אקדמי זוטר רבים מועסקים ב”עזרה בהוראה” בקורסים שאינם מלמדים בהםכלומר אינם מרצים, מתרגלים או מדריכים.
הסוג הנפוץ ביותר
של עזרה בהוראה הוא בדיקת עבודות או מבחנים. לעתים נוסף לכך
חיבור
תרגילים, קיום שעות קבלה וכיוצ”ב 

איך נקבע היקף המשרה עבור עבודה שאינה הוראה פרונטלית?

היקף המשרה עבור עבודה לא פרונטלית = הערכה של מספר שעות העבודה שידרשו לאורך הסמסטר

חלקי

מספר שעות העבודה למשרה סמסטריאלית מלאה

מספר השעות למשרה סמסטריאלית מלאה בעזרה בהוראה

המספר משתנה בהתאם למסלול ההעסקה:

מסלול העסקה מספר שעות למשרה מלאה בעזרה בהוראה במצטבר לסמסטר
סטודנט לתואר ראשון 512 שעות לסמסטר

 

סטודנט לתואר שני או שלישי 352 שעות לסמסטר

 

עמית הוראה 440 שעות לסמסטר

 

מורה במסלול המקביל העסקת מורים במסלול המקביל עבור עזרה בהוראה נדירה. מומלץ לפנות לארגון לייעוץ

 

מורה מן החוץ כנ”ל

 

דוגמה: חבר סגל נדרש ל-75 שעות עבודה בסמסטר.

אם הוא תלמיד תואר ראשון (עוזר הוראה ג) – הוא זכאי ל-14.64% משרה, כי 75/512 = 14.64%

אם הוא תלמיד תואר שני (עוזר הוראה ב) או דוקטורנט – היקף משרתו אמור להיות 21.3% , כי 75/352 = 21.3%

אם הוא עמית הוראה – היקף משרתו 17%

בדקו מראש את היקף המשרה שקבעה המחלקה

להיקף המשרה שניתן לכם מתבסס כאמור על הערכה של המחלקה. כדאי לבדוק מראש שההערכה סבירה.
אם אתם מועסקים כבודקי תרגילים או מבחנים, על המחלקה למסור לכם  לפני תחילת סמסטר, יחד עם ההצעה למינוי גם כתב תיאור מטלות מפורט.
אם לא קיבלתם, אנא בקשו אותו מהמחלקה.

כתב תיאור המטלות קובע כמה עבודות תצטרכו לבדוק, כמה עותקים מכל עבודה יוגשו וכמה זמן אמור להידרש לבדיקת כל עבודה. הוא מציין כל מטלה נוספת שתדרש מכם (בדיקת מבחנים למשל) וכמה זמן עבודה היא אמורה לדרוש.

דוגמה: נניח שעל תלמיד תואר שני לבדוק לאורך הסמסטר שלוש עבודות בית שכל אחת מהן מוגשת ע”י כ-100 תלמידים, ובדיקת כל עבודה שהוגשה דורשת כ-15 דקות. אזי בסה”כ נדרשות כ-4500  דקות שהן כ-75 שעות עבודה לאורך הסמסטר.

נוסיף לכך כשעתיים לצורך הזנת הציונים ונקבל 77 שעות .

נניח שבנוסף עליו לקיים שעת קבלה אחת בכל שבוע של הסמסטר ותקופת הבחינות. בסה”כ ישקיע כ 16 שעות עבודה בשעות הקבלה. נניח שאלו כל המטלות שידרשו ממנו. אזי ניתן להעריך שידרשו כ 93 שעות עבודה במצטבר לאורך הסמסטר.

לפי הטבלה לעיל היקף משרתו אמור להיות 26.4% = 93/352. אם המחלקה קבעה היקף נמוך יותר, כדאי לחבר הסגל לדרוש תיקון.

 

ניתן לבקש תיקון היקף משרה גם במהלך הסמסטר או בסופו

אם במהלך הסמסטר מתברר שהיקף המשרה שנקבע לכם נמוך מהיקף העבודה בפועל או שנדרשות מטלות נוספות שלא נכללו בכתב המטלות המקורי, זכותכם לפנות למחלקה ולבקש תיקון.

 הערה – העסקה לפי שעות:

בתנאים מסוימים, מותר להעסיק סטודנטים ב”עזרה להוראה” בשכר שעתי, ולא לפי היקף משרה. במקרה זה, תקבלו שכר בתום כל חודש על פי דיווח על שעות העבודה בפועל.

שימו לב שבמקרה זה, סך כל שעות העבודה שלכם בסמסטר במצטבר צריך להיות:

פחות מ-64 שעות – אם אתם תלמידי תואר ראשון

פחות מ-44 שעות – אם אתם תלמידי תואר שני או שלישי

אם הוצעה לכם העסקה בשכר שעתי, כדאי להתייעץ עמנו כדי לוודא שזכויותיכם נשמרות.