קרן קשרי מדע לדוקטורנטים ולמלגאים

אסיסטנט ומדריך– קרן קשרי מדע

 אסיסטנט ומדריך זכאים לצבור קרן לקשרי מדע בינלאומיים (קקמ”ב)

קרן זו מיועדת לניצול כל עוד יש לך מינוי פעיל כדוקטורנט באוניברסיטת ב”ג בנגב.

ההקצבה לקרן הינה בהתאם לדרגה והיקף המשרה ומשתנה מעת לעת, עפ”י טבלאות ועדת השכר של ור”ה.                   

קרן זו מיועדת ל:

א. כיסוי הוצאות כנסים והשתלמויות בארץ ובחו”ל.

ב. לרישום באגודות מקצועיות.

התנאים לאישור בקשות:

  • חבר סגל מציג בעצמו עבודה מדעית בכנס, יו”ר פנל, חבר מערכת Proceeding, חבר וועדה מארגנת ו/או כל תפקיד פעיל אחר.
  • חבר סגל יעדר לכל היותר שבוע הוראה אחד.
  • לא תאושר בכל מקרה יותר מבקשה אחת כזאת לחבר סגל בסמסטר.
  • כעקרון לא תאושר היעדרות בזמן בחינות מועד א’.
  • כל חריגה מהנ”ל חייבת בבקשה מנומקת מצד חברי הסגל, בהמלצת הרמ”ח ובאישור הדיקן.
  • יציאתו של חבר הסגל להשתלמות מותנית בהסדר מראש למילוי מקומו בהוראה ובחינות בקורסים אותם הוא מלמד.

הודעה על החלטת הועדה נשלחת אל חבר הסגל על ידי מחלקת סגל אקדמי ועל חבר הסגל לתאם עם מדור מט”ח את ביצוע התשלום.

חבר סגל היוצא לחו”ל יוכל לבטח את עצמו ובני משפחתו הנלווים אליו בביטוח רפואי לתקופת שהותו בחו”ל. מדור מט”ח מתיר לחבר הסגל הקצבה בגבולות ההוצאות הממשיות ולהוצאות האש”ל של ימי השהייה בחו”ל, בכפוף להוראות האוצר.על חבר הסגל להגיש למדור מט”ח, תוך 30 יום ממועד שובו, דו”ח על הוצאותיו לצרף קבלות.אם חבר הסגל לא יערוך את ההתחשבנות תהיה האוניברסיטה רשאית לקזז משכרו את הסכומים שקיבל ושבגינם לא נתקבל דו”ח הוצאות מפורט עם הקבלות.

עם סיום תקופת ההעסקה באוניברסיטה ניתן לפדות את הקרן בניכוי מס כחוק. כדאי לבצע תיאום מס גם להכנסה זו, כדי שלא יגבה מכם מס מופרז.

ביצוע הפדיון נעשה אוטומטית עם סיום ההעסקה.

למידע נוסף לחצו כאן

חוקרים/מלגאים הלומדים לתואר שני, תואר שלישי ודוקטורנטים מקרן השתלמות.

כללים לחוקרים/מלגאים הלומדים לתואר שני, תואר שלישי, ודוקטורנטים מקרן ההשתלמות המרכזית למלגאים.