זכויות בעת סיום העסקה

זכות השימוע

זכות השימוע הינה זכות העובד לקבל ייצוג ולהציג את נימוקיו במקרה בו הוא עומד לפני פיטורין, על מנת למנוע את הפיטורין במקרה שנעשו שלא בצדק.

חובת השימוע מקורה במשפט הציבורי, אך בשנים האחרונות ניתן להבחין במגמה במסגרתה, בהמשך להסכמים קיבוציים שונים שנעשו, חובת השימוע חלה גם על יותר ויותר מקומות עבודה פרטיים שעובדיהם אינם חברים באיגודים שונים. מערכת המשפט מייחסת לגופים פרטיים את חובות המוסר וההגינות שייחסו עד כה רק למערכת הציבורית, שכן גם עובדים במגזר הפרטי ראויים להגנה על מקום עבודתם, ביטחונם וכבודם.

זכותו הראשונית של עובד לדעת מה הן הטענות המועלות נגדו, או בעניינו ובהתאם ליתן תגובתו להן, קרי, הזדמנות נאותה להציג את הצד השני, מנקודת ראותו, ולנסות לשכנע את המעביד לשנות מדעתו ככל שיש בה לפגוע בזכויותיו, כאשר חשיבות התנאי בלעדיו אין – חובתו של המעביד ליתן דעתו לטיעוניו של העובד ולשמוע אותם בלא פניות, בלב נקי ובנפש חפצה, קודם שתיפול ההחלטה הסופית העשויה, לא אחת, להיות בלתי הדירה ומכרעת לגביו.

התהליך המקובל שאמור להתקיים:

  • יש לזמן העובד לשימוע עם בעל סמכות בארגון. הזימון צריך לכלול את הסיבה לו. ההזמנה כמו גם השיחה יעשו טרם גמלה ההחלטה בליבו של המעביד לפטר העובד.
  • זכותו של העובד לדעת מהן הטענות המועלות נגדו. על המעביד מוטלת החובה להציג בפני העובד את הטענות המופנות כלפיו, את השאלות שעלו בעניינו אשר יש בהן כדי להשפיע על פיטוריו . בפסיקת ביהמ”ש עולה דרישה לחובת מסירת נימוקי הפיטורים וגילוי רחב ביחסי עובד ומעביד.
  • זכותו של העובד להגיב בכתב או בעל פה ולנסות לשכנע את המעביד לשנות מדעתו ככל שיש בה לפגוע בזכויותיו.
  • על המעביד ליתן דעתו לטיעוניו של העובד ולשמוע אותם בלא פניות, בלב נקי ובנפש חפצה, קודם שתיפול ההחלטה הסופית העשויה, לא אחת, להיות בלתי הדירה ומכרעת לגביו.
  • יש לערוך פרוטוקול אמת לפגישה המשקף את הנאמר בה.

פיצויי פיטורין

   על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, על המעסיק להפריש 8.3% משכר העובד בכל חודש לקרן הפנסיה, תחת מרכיב פיצויים

את הכספים רשאי העובד לפדות בעת סיום ההעסקה או להשאיר בקרן הפנסיה

לעיתים קיימים הבדלים בין תקני העסקה שונים, בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות אלינו