הסכם קורונה

הסכמות מפגישתנו מיום 15.11.2020

נוכחים: מירה, שמעון, דליה, יעל, יפעת, יפעת

להלן התייחסות פרטנית לסוגיות השונות שנדונו בפגישה:

 1. :

בהרצאות ותרגולים פרונטליים ההסכמים הקיבוציים אינם מתייחסים לגודל הקבוצה.

בבדיקת עבודות ותרגילים הגדלת כמות המטלות תבוא לידי ביטוי בפער בין המטלות בפועל למטלות שהוגדרו בכתב המטלות ובהתאם לכך יקבע  היקף העסקתו של בודק התרגילים. הפער בין כתב המטלות ובין המטלות בפועל צריך להיבחן מול המרצה, המחלקה והפקולטה (הרמ”ן) . ככל שיופנו לארגון תלונות מחברי סגל בעניין זה, הן יועברו אלינו ונבחן אותם מול המחלקות ולגופו של עניין.

עומסי הוראה: המחלקות יעשו מאמץ לשמור על עומסי העבודה המקובלים והנהוגים בימי שגרה. היה ויוטלו על חברי הסגל חובות ומטלות אקדמיות נוספות מעבר לאלה המקובלות לפי היקף ההעסקה שלהם ואשר סוכמו איתם מראש, יוגדל היקף המשרה שלהם בהתאם לתוספת החובות והמטלות האקדמיות (ובהתחשב גם בחובות ומטלות אקדמיות מתוכננות שבוטלו) וזאת בהתאם להסכמים הקיבוציים ועל פי הנהוג והמקובל באוניברסיטה לפני משבר הקורונה.

 • השלמת מילוי כל החובות והמטלות :יתכן וכתוצאה ממגפת הקורונה לא יוכלו חלק מחברי הסגל למלא את מלוא מטלות ההוראה במהלך הסמסטר. במקרה כזה, חובות ומטלות אקדמיות אשר בשל מגפת הקורונה לא ניתן יהיה למלאן במועדן, יושלמו על ידי חברי הסגל באופן מלא עד תחילת שנת הלימודים תשפ”ב, בהתאם להנחיות האוניברסיטה, אף אם הדבר יחייב עבודה מעבר לתקופת המינוי. השלמת המטלות תבוצע ללא שום תמורה נוספת.
 • השגחה בבחינות: לעניין ההשגחה בבחינות – ככלל ישנה חברה חיצונית הנותנת את שירותי ההשגחה למרבית מהבחינות המתקיימות. היות שמדובר בריבוי מבחנים בתקופה קצובה וכן במאגר מוגבל של משגיחים, ייתכנו בחינות  עם מספר נבחנים מצומצם. לנוכח צוק העיתים, במקרים כאלה הארגון מסכים להסדר של סמסטר ב’ תש”פ, דהיינו תתבקש הסכמה של חברי הסגל וישולם להם על ביצוע המטלות המנהליות הכרוכות בהשגחה בבחינות.
 • השאלת ציוד הדרוש להוראה המקוונת: חברי סגל שחסר להם ציוד לצרכי הוראה מקוונת כגון: מיקרופון, אזניות, לוח כתיבה, מצלמה וטאבלט/מחשב. יוכלו לפנות אל המחלקות  למציאת פתרון, ככל שהמחלקות יכולות לספק את הציוד המבוקש להשאלה. כמו כן יוכלו חברי הסגל לעשות שימוש בכיתות היברידיות על פי זמינות ופניות הכיתות ולבצע מהן את ההוראה.
 • החזרים על רכישות לצרכי הוראה מקוונת: מבלי לגרוע מהאמור בסעיף הקודם, חבר סגל יהיה זכאי באופן חד פעמי, וכפוף ליתרה בקרן קשרי המחקר, לרכוש ציוד המשמש למטרות הוראה מרחוק, שיישאר ברשותו כפי שהיה בסמסטר ב תש”פ:
 • לעוזרי הוראה: עד 500 ₪;
 • לחברי סגל בעלי קק”מ אישית: עד 1500 ₪ מתוך תקציבם זה;
 • לעמיתי הוראה: עד 500 ₪ מתוך תקציב קשרי מדע על חשבון זכאותם לשימוש בתקציב זה.
 • ככל שיתבקש החזר בגין תיקון ציוד רלבנטי  קיים ישולם החזר של עד 200 ₪ מתוך תקציב זה;

כל זאת, אלא אם הדבר לא אפשרי בשל אופי הקורס המחייב נוכחות פיזית ולא ניתן לדחות את ביצוע החובות האקדמיות לתקופה מאוחרת יותר, וכן לא ניתן למצוא משימת הוראה חלופית. במקרה זה, חבר הסגל יהיה זכאי לדמי מחלה עפ”י ההסכמים הקיבוציים. חבר הסגל, הנכלל בקבוצת סיכון, יעדכן את המחלקה מראש על מנת שזו תוכל להיערך ולשבץ חבר סגל אחר במקומו – ככל שאופי הקורס שהוא מעביר או מתרגל מחייב נוכחות פיזית.

 • חבר סגל המלמד קורס באופן מקוון בפעם הראשונה – משובי סטודנטים שנאספו בסמסטר הראשון  בו הוא מלמד את אותו הקורס בצורה מקוונת, לא ישמשו את המוסד  לקבלת החלטה בעניין המשך, הפסקת או צמצום העסקתו של חבר הסגל, או בעניין קידומו או אי-קידומו, למעט מקרים שבהם עולות  סוגיות מהותיות כגון: התנהגות בלתי נאותה או בעיות שלא קשורות להוראה המקוונת, אלא יכולות להתקיים גם בהוראה פרונטלית.
 1. המוסכם לעיל יהיה תקף עד תחילת שנת הלימודים תשפ”ב.

תפוצה –

למשתתפים

רקטור

סגן נשיא ומנכ”ל

רמ”נים