תוצאות הבחירות להנהגת הארגון שהתקיימו ב – 10.12.2013

11.12.2013

להלן תוצאות הבחירות לתפקידים בהנהגת הארגון ופרוטוקול האספה הכללית.

פרוטוקול אסיפה כללית 10.12.13