הגשת מועמדות לתפקידים בארגון

ועד הארגון דואג לתנאי העבודה ולזכויות הנלוות של חבריו, לשיפור מעמדם של חבריו בתוך האוניברסיטה ולהגברת המחויבות האקדמית והכלכלית של אוניברסיטה כלפי חברי הארגון.

הועד מייצג את כלל חברי הארגון בפני גורמים שונים באוניברסיטה ומחוצה לה.

בשנה הקרובה אנו נכנסים לשנה בה נדון עם ועדת התקצוב והתכנון של המל”ג ועם האוניברסיטה על ההסכמים הקיבוציים חדשים שיקבעו את תנאי העבודה שלנו לשנים הקרובות (הסכם ארצי והסכם מקומי בהתאמה).

כארגון המייצג כ 70% מסגל ההוראה באוניברסיטה חשוב שנמשיך לחזק את מעמדנו באוניברסיטה, וזאת כדי למנוע פגיעה עתידית בעקבות קיצוץ בתקציבי האוניברסיטה והמשך העסקה פוגענית של חלק מחברי הסגל האקדמי הזוטר.

הגדרות תפקיד לחברי\ות הנהגת הסגל הזוטר לקראת הבחירות

ההגדרות נוסחו על ידי חברי הנהגת הארגון הנוכחיים – על מנת להגביר השתתפות בארגון ובתהליכי קבלת ההחלטות שלו. הצעות אלו נתונות לעיצוב וגיבוש בהתאם להחלטות הנהגת הארגון העתידית.

 חבר\ת ועד –

חבר\ת הועד הינו\ה חלק מהגוף היוזם והמוביל של ארגון הסגל האקדמי הזוטר, האחראי, בין השאר, על תוכנית העבודה של הארגון, היחסים עם הנהלת האוניברסיטה, ועדים מקבילים ועוד. חברי הועד מנהלים את תקציב הארגון ובעלי אחריות על ביצועו. הגדרת תפקיד: נוכחות בישיבות ועד פעם עד פעמיים בחודש, מעורבות (בדוא”ל, טלפון וכד’) בתהליכים שוטפים וקבלת החלטות.אופציונאלי: ריכוז תחום אחריות ארגונית, כגון: גזברות, מידע והסברה, תקשורת ויח”צ, פורום ארגונים ארצי ועוד.

 חבר\ת ועדת ביקורת –

חבר\ת ועדת ביקורת מלווה את הועד בתהליכי קבלת החלטות וצעדים ארגוניים ומסייע\ת לכך תוך עמידה על כללי המנהל התקין ותקנון הארגון. בנוסף, חברי ועדת הביקורת אחראים על הפקת דו”ח ביקורת שנתי.

 יו”ר ועד –

יו”ר הועד מהווה חלק אינטגראלי מועד העובדים ועומד\ת בראש את הגוף היוזם והמוביל של הארגון. מתוקף תקנון הארגון ליו”ר הועד סמכות יתרה בתהליכי קבלת ההחלטות (זכות הכרעה בהצבעות הועד), וכן היו”ר עובד\ת באופן שוטף עם הגוף המבצע של הארגון. מתוקף תפקידו, יו”ר הועד הוא סמכות ייצוגית ובעלת השפעה בארגון, בקשר בין ארגוני הסגל השונים וכן מול גורמים שונים, דוגמת הנהלת האוניברסיטה.

 סמזכ”ל –

חבר\ת הנהגת הארגון, בגוף המבצע של ארגון הסגל האקדמי הזוטר. התפקיד כולל הוצאה לפועל של מדיניות הארגון המעוצבת על ידי הנהגת הארגון (הועד והמזכירות), אחריות גוברת על התחום האיגוד-המקצועי (מו”מ, אכיפת הסכמים קיבוציים וכד’). התפקיד הינו בהיקף של רבע עד חצי משרה, ובתגמול בהתאם לטבלאות השכר של עוזר הוראה.

 מזכ”ל –

חבר\ת הנהגת הארגון, הגוף המבצע בארגון הסגל האקדמי הזוטר. התפקיד כולל אחריות על ההוצאה לפועל של מדיניות הארגון המעוצבת על ידי הנהגת הארגון (הועד והמזכירות), הובלת התחום האיגוד-המקצועי (מו”מ, אכיפת הסכמים קיבוציים וכד’), אחריות על ניהול צוות המשרד, ועל קשר עם ארגוני הסגל האקדמי הזוטר וארגונים מקבילים, יחד עם הסמזכ”ל והיו”ר. התפקיד הינו בהיקף של חצי משרה ובתגמול בהתאם לטבלאות השכר של מדריך.

עוזרי הוראה, אסיסטנטים, עמיתי הוראה, מורים מן החוץ או מרצים מהמסלול המקביל המעוניינים להגיש את מועמדותם מתבקשים/ות למלא את טופס הגשת המועמדות

עד יום א’ – 08.02.2015 

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות אלינו במייל [email protected]